Trang chủ Cá Beta

Cá Beta

Cá Betta là một chi cá nước ngọt nhỏ, thường có màu sắc thuộc lớp Cá vây tia nằm trong họ (Osphronemidae). Loài đặc trưng là Betta picta., tuy nhiên loài nổi tiếng trong chi này lại là nhóm cá xiêm.

video

BIG One Solid Color SUPER RED Rosetail Halfmoon HM Betta

Bettas are very popular tropical fish. The long flowing fins of the males make them particularly attractive to aquarium owners. There are many different...
video

What temperature do betta fish like | Love Fish TV

Betta fish are one of the most popular kinds of fish that people keep in home aquariums, which isn’t super surprising. They’re charismatic little...
video

Top 10 Beautiful Betta Fish In The World

Bettas are very popular tropical fish. The long flowing fins of the males make them particularly attractive to aquarium owners. There are many different...

Bài mới